Agenda
Vriendenconcert!
05-07-2024

Nieuws
NJC 2025!
Met trots kondigt Brassband de Wâldsang de 43e editie van Nieuwjaarsconcert aan, dat voor de allereerste keer zal plaatsvinden in de prachtige concer...

NJC 2024!
Vanaf het nieuwe jaar lag de focus weer op het terugkerende Nieuwjaarsconcert. Dit jaar in een ander jasje gestoken zonder presentator en met meer ing...

Privacy Policy

Algemeen


Brassband De Wâldsang hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Brassband De Wâldsang houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.Als brassband De Wâldsang zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers/opdrachtnemers


Persoonsgegevens van leveranciers/opdrachtnemers worden door brassband De Wâldsang verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratief doeleinde

 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen

 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdrachtGrondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdrachtVoor de bovenstaande doelstelling(en) kan brassband De Wâldsang de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam

 • Adres en woonplaats

 • (Zakelijk) Telefoonnummer

 • (Zakelijk) E-mailadres

 • IBANUw persoonsgegevens worden door brassband De Wâldsang opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden


Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door brassband De Wâldsang verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Ledenadministratie

 • Oudleden administratie

 • Contributieheffing en extra incasso’s

 • Informatieverstrekking

 • Uitnodigingen voor bijeenkomsten

 • Opgave wedstrijden (indien van toepassing)

 • (Gemeentelijke) subsidie aanvragen (indien van toepassing)

 • Inschrijving als bestuurslid bij KvK (indien van toepassing)

 • PR maken via (social) media (website, facebook, instagram, twitter, dagbladen, tijdschriften)

 • Hotel overnachtingen boeken

 • Consumptielijst repetitielocatieGrondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • LidmaatschapsovereenkomstVoor de bovenstaande doelstelling(en) kan brassband De Wâldsang de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam

 • Adres en woonplaats

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IBAN

 • FotoUw persoonsgegevens worden door brassband De Wâldsang opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):

 • Gedurende de periode dat men lid is van de vereniging en daarna in de oud-leden administratie en de financiële administratie voor max. 7 jaar.Verwerking van persoonsgegevens van ereleden en vipleden


Persoonsgegevens van ereleden/vipleden worden door brassband De Wâldsang verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitnodigen voor concerten of unieke bijeenkomstenGrondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge overeenkomstVoor de bovenstaande doelstelling(en) kan brassband De Wâldsang de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam

 • Adres en woonplaats

 • Telefoonnummer

 • E-mailadresUw persoonsgegevens worden door brassband De Wâldsang opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een erelid of viplid van de vereniging.Verwerking van persoonsgegevens van club50/100 leden, sponsoren, donateurs


Persoonsgegevens van club50/100 leden, sponsoren, donateurs worden door brassband De Wâldsang verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitnodigen voor concerten middels vrijkaart(en) als tegenprestatie club50/100

 • Periodiek toesturen van nieuwsbrief via e-mail als tegenprestatie club50/100

 • Incasseren van overeengekomen bedrag club50/100

 • Sturen factuur sponsoren voor overeengekomen bedrag sponsoring

 • Tonen bedrijfslogo van sponsoren op website, op beamer of in programmaboekje tijdens concertenGrondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Club50/100: lidmaatschapsovereenkomst met handtekening

 • Sponsor: mondelinge overeenkomst

 • Donateur: schriftelijke overeenkomst met handtekeningVoor de bovenstaande doelstelling(en) kan brassband De Wâldsang de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam

 • Adres en woonplaats

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IBAN (indien van toepassing)

 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)

 • Bedrijfslogo (indien van toepassing)Uw persoonsgegevens worden door brassband De Wâldsang opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als club50/100 lid, sponsor of donateur van de vereniging.Verstrekking aan derden


De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma

 • Aanvragen subsidies

 • Inschrijven wedstrijden

 • Consumptielijst repetitielocatie


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU


Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, wanneer de vereniging hiertoe verplicht is wegens het deelnemen aan een wedstrijd of het geven van een concert in betreffend land.

Minderjarigen


Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn


Brassband De Wâldsang bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging


Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens brassband De Wâldsang van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 • Onze leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.Rechten omtrent uw gegevens


U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten


Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen


Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens


Brassband De Wâldsang
Postbus 67
9285 ZW Buitenpost
info@dewaldsang.nl

Sponsoren
© 2019 De Wâldsang · Privacy Policy · Inloggen